Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji publicznej udziela się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób zgodny z wnioskiem. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem nie będzie możliwe z powodu braku środków technicznych, niezbędnych do realizacji wniosku, podmiot udostępniający powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli podmiot zobowiązany miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.
O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości wnioskodawcę powiadamia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia wnioskodawca uiszcza opłatę w terminie 14 dni, chyba że wnioskodawca  w tym terminie dokona zmiany wniosku albo wycofa wniosek.